1403/1/15 چهارشنبه🔺️اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم باید پای مردم را به عرصه‌ی تولید به نحو محسوسی باز کنیم
اسلایدشو پیام نوروزی رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب ؛ 🔺️اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم باید پای مردم را به عرصه‌ی تولید به نحو محسوسی باز کنیم

.

رهبر معظم انقلاب ؛
🔺️اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم باید پای مردم را به عرصه‌ی تولید به نحو محسوسی باز کنیم.

 
امتیاز دهی