1399/2/24 چهارشنبه
جناب آقای رضا رفیعی

مدیر اداره آموزش استان قم


شماره تماس :  02537179125