1399/2/24 چهارشنبه
جناب آقای حسین علی‌زاده سالومحله

مدیر اداره آموزش استان قم


شماره تماس :  02537179125