1399/2/22 دوشنبه
جناب آقای دکتر محمد نیکنام

مدیر اداره فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان قم


شماره تماس :  02537179147 - 02537179146