1399/2/22 دوشنبه
جناب آقای سیدابوالفضل مهدی پورمیر

اداره امور دانشجویی و فرهنگی استان قم


شماره تماس :  02537179108