1399/2/22 دوشنبه
جناب آقای علیرضا صادقی

حوزه ریاست استان قم


شماره تماس :  02537179102
                     02537788487
شماره فکس :  02537788383